Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 1. 9. 2021

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na smluvní vztahy o poskytování překladatelských a dalších souvisejících služeb mezi společností meaning.ly, s.r.o., (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníkem (dále jen „Zákazník“).

 2. Poskytovatel je podnikatelským subjektem zapsaným v obchodním rejstříku, jehož předmětem podnikání je překladatelská a tlumočnická činnost.

 3. V rámci své podnikatelské činnosti Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi překladatelské služby, jejichž specifikace je uvedena ve Smlouvě o poskytování překladatelských služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi stranami.

II. Vznik smluvního vztahu

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Zákazníkem a Poskytovatelem. V případě, že se Poskytovatel a Zákazník dohodnou ve Smlouvě na odlišném znění podmínek, má přednost ujednání obsažené ve Smlouvě.

 2. Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vzniká:

  • a. podpisem písemné Smlouvy oběma účastníky;

  • b. zadáním objednávky Zákazníkem do webové formuláře na adrese www.meaningly.cz a jejím emailovým potvrzením ze strany Poskytovatele

  • c. elektronickým (e-emailovým) souhlasem Zákazníka s cenovou nabídkou zaslanou Poskytovatelem.

  • d. zasláním objednávky Zákazníkem na email zakazky@meaningly.cz a jejím elektronickým potvrzením ze strany Poskytovatele.

 3. Smlouva musí obsahovat všechny podstatné náležitosti, zejména pak obsah a rozsah služby, která je předmětem plnění (dále jen „Služba“), lhůtu pro dodání, adresu pro dodání, cenu a platební podmínky.

III. Termín a způsob dodání

 1. Pokud není účastníky dohodnuto jinak, dodá Poskytovatel Zákazníkovi sjednanou Službu odesláním na emailovou adresu Zákazníka uvedenou ve Smlouvě.

 2. Pokud do 24 hodin od sjednané dodací lhůty nesdělí Zákazník Poskytovateli, že neobdržel sjednanou Službu, má se za to, že byla dodána včas.

 3. Sjednaná Služba se považuje za včasně dodanou také tehdy, pokud Poskytovatel na základě upozornění Zákazníka odešle zakázku opakovaně a zároveň prokáže, že ji ve sjednané lhůtě Zákazníkovi odeslal.

 4. V případě, že si Zákazník sjednal vyhotovení překladu se soudním ověřením, počíná běžet lhůta pro dodání Služby od okamžiku doručení dokumentu, jenž je předmětem Smlouvy, nebo jeho notářsky ověřené kopie Poskytovateli.

 5. Není-li uvedeno jinak, zašle Poskytovatel překlad se soudním ověřením Zákazníkovi ve fyzické (papírové) podobě společně se zdrojovým dokumentem, či jeho úředně ověřenou kopií prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, či kurýrní službou na adresu uvedenou ve Smlouvě.

 6. Překlad se soudním ověřením se považuje za dodaný v den jeho doručení na adresu Zákazníka, nebo v den, kdy byl Zákazník poprvé vyzván dodavatelem poštovních služeb k vyzvednutí zásilky, v závislosti na tom, která skutečnost nastane dříve.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Poskytovatel je povinen realizovat sjednanou Službu s náležitou odbornou péčí a dle specifikací uvedených Zákazníkem ve Smlouvě.

 2. Poskytovatel je povinen dodat Službu ve lhůtě sjednané ve Smlouvě. Poskytovatel není v prodlení s plněním závazku v případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou ceny za sjednanou Službu. Poskytovatel dodá sjednanou Službu bez zbytečného odkladu ihned po úhradě pohledávky.

 3. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s realizací Služby dozví z dokumentů, jež mu zákazník poskytne.

 4. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu sdělit Poskytovateli všechny skutečnosti podstatné pro realizaci sjednané Služby, především pak účel, ke kterému má být sjednaná Služba použita, požadovanou grafickou úpravu, způsob dodání Služby, včetně emailové či poštovní adresy, elektronický formát, v němž má být Služba dodána, případně speciální firemní terminologii, již si Zákazník přeje při realizaci Služby použít. V případě, že Zákazník nesdělí Poskytovateli některou ze skutečností podstatných pro realizaci Služby, nebude rozpor mezi dodanou Službou a pozdějšími požadavky Zákazníka považován za vadu, jež by mohla být předmětem reklamace.

 5. Zákazník není oprávněn kontaktovat osoby vykonávající pro Poskytovatele činnost, jež je předmětem plnění Smlouvy – zejména pak překladatele a korektory –, za účelem přímého sjednání zakázky. V případě porušení zaplatí Zákazník Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

 6. Zákazník je povinen sdělit Poskytovateli všechny skutečnosti, jež by mohly mít vliv na provedení úhrady za sjednanou Službu, zejména informace, zda bylo vydáno rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek, zda vstoupil do insolvenčního řízení či zda vstoupil do likvidace. 

V. Reklamace

 1. Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta dle specifikací uvedených ve Smlouvě, a to zejména pokud neodpovídá účelu, který byl Poskytovateli sdělen, nebo pokud nebyla dodána v odpovídající kvalitě. Ve všech ostatních případech se má za to, že byla Služba poskytnuta bez vad.

 2. Zákazník vytkne Poskytovateli vady emailem, nebo písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však 2 roky od dodání Služby.

 3. Pokud Poskytovatel zákonnou odpovědnost za vady uzná, je povinen je na vlastní náklady odstranit. Pokud Zákazník toto řešení nepřijme, nabídne mu Poskytovatel přiměřenou slevu.

 4. V případě, že mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vznikne spor o oprávněnost reklamace, a/nebo o výši nabídnuté slevy, zavazují se obě strany řešit tento spor nejprve mimosoudně, a to odborným posudkem nezávislého arbitra zvoleného po vzájemné dohodě ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků vedeného příslušným soudem. Cena za znalecký posudek musí být oběma stranám známa předem.

 5. Zálohu na vyhotovení znaleckého posudku uhradí stejným dílem Poskytovatel i Zákazník. Pokud znalecký posudek uzná oprávněnost reklamace, je Poskytovatel povinen uhradit plnou výši nákladů na vyhotovení znaleckého posudku. V opačném případě hradí náklady na znalecký posudek v plné výši Zákazník. Strana, jíž dá znalecký posudek za pravdu, má právo na vyrovnání zálohy.

 6. Nepodaří-li se spor vyřešit pomocí znaleckého posudku, je Zákazník oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.

 7. Poskytovatel odpovídá za vady maximálně do výše ceny sjednané Služby.

 8. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury za sjednanou Službu.

VI. Cena

 1. Cena sjednané Služby je stanovena ve Smlouvě na základě předchozí cenové nabídky zaslané Zákazníkovi Poskytovatelem.

VII. Platební podmínky

 1. Po dodání sjednané služby je Poskytovatel povinen vystavit daňový doklad (fakturu) s vyúčtováním zakázky se splatností 14 dnů.

  Zákazník je povinen provést úhradu faktury ve lhůtě splatnosti. V případě prodlení s úhradou faktury má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z dlužné částky, tím není dotčen nárok na náhradu škody.

 2. Poskytovatel je oprávněn zahrnout několik plnění pro stejného Zákazníka do jednoho daňového dokladu, a to zejména při vyšší četnosti zakázek, které má právo účtovat v měsíčních intervalech.

 3. Objednává-li Zákazník u Poskytovatele Službu poprvé, může Poskytovatel žádat uhrazení sjednané zakázky před započetím její realizace.  

VIII. Zrušení zakázky

 1. Zákazník je povinen Poskytovateli sdělit svůj záměr zrušit sjednanou zakázku písemně, nebo emailem. 

 2. Zákazník může zakázku zrušit bez stornovacího poplatku jen, pokud Poskytovatel dosud nezačal s její realizací. V opačném případě je Zákazník povinen Poskytovateli zaplatit stornovací poplatek ve výši odpovídající ceně již vyhotovené části zakázky.

IX. Ochrana důvěrných informací

 1. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, které se v souvislosti s poskytováním Služby dozví.

 2. Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy považují informace obsažené ve zdrojových a/nebo cílových dokumentech, překladových pamětích, terminologických glosářích, vzájemné komunikaci související s poskytováním Služby apod.

 3. Informace, jež jsou veřejně přístupné, obecně známé a běžně dostupné, se nepovažují za důvěrné.

 4. Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace získané od Zákazníka použije pouze v souvislosti s poskytováním Služby Zákazníkovi.

 5. Poskytovatel nesmí poskytnout důvěrné informace třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka s výjimkou případů popsaných v odstavci 6 a 7.

 6. Poskytovatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace svým zaměstnancům a osobám, jež pro něj vykonávají činnost, která je předmětem plnění Smlouvy – zejména pak překladatelům a korektorům.

 7. Poskytovatel je oprávněn poskytnout důvěrné informace získané od Zákazníka třetí straně na základě právního předpisu, rozhodnutí soudu či rozhodnutí jiného orgánu veřejné správy. V takovém případě sdělí Poskytovatel tuto skutečnost Zákazníkovi písemným oznámením, v němž provede specifikaci předávaných informací a uvede jméno orgánu veřejné správy, jemuž byly informace předány.

 8. Nástane-li jedna z následujících událostí týkajících se důvěrných informací: ztráta, odcizení, neoprávněný přístup, zneužití či zveřejnění, informuje o tom Poskytovatel bez zbytečného odkladu písemně Zákazníka.

 9. Zákazník je oprávněn kdykoliv po dodání Služby písemně požádat Poskytovatele o zničení všech souvisejících důvěrných informací. Poskytovatel je povinen žádosti vyhovět do 7 kalendářních dnů od jejího doručení a o zničení dat pořídit protokol, jehož kopii bez zbytečného odkladu zašle Zákazníkovi.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti výslovně neupravená těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.


Dne 1. září 2021 v Olomouci