Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti meaning.ly, s.r.o.

 1. Základní informace

  Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 2. Kdo jsme a kde nás najdete

  Správcem i zpracovatelem osobních údajů je společnost meaning.ly s.r.o., se sídlem Hraniční 645/44A Olomouc, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 86581. Zákazník nás může kontaktovat v souvislosti o ochrannou svých osobních údajů na emailové adrese office@meaningly.cz nebo na telefonním čísle +420 776 485 385

 3. Co jsou osobní údaje

  Osobní údaj je definován jako veškerá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde tedy o údaj, který je spojený s konkrétním člověkem a který sám o sobě, nebo v kombinaci s jinými údaji, může vést k přímé či nepřímé identifikaci určité osoby. Mezi osobní údaje patří rovněž soubory cookies, které jsou se souhlasem zákazníka instalovány do internetového prohlížeče při návštěvě našich webových stránek. Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku, nebo na základě určitého provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.

 4. Proč zpracováváme osobní údaje

  Naše společnost poskytuje překladatelské služby, korektury a další související služby. Abychom mohli tyto služby našim zákazníkům z řad fyzických osob poskytovat, musíme zpracovávat jejich osobní údaje a bezpečně je uchovávat. Osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonného důvodu, jímž je plnění smlouvy uzavřené mezi naší společností a zákazníkem na poskytování překladatelských a dalších souvisejících služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a náš oprávnění zájem na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení, slevových voucherů atd.) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 5. Jaké osobní údaje zpracováváme

  Naše společnost zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační a korespondenční adresu, IČO, DIČ, telefonní číslo, emailovou adresu, případně údaje o společnosti, v níž pracujete, či kterou zastupujete (název společnosti, sídlo, IČO, DIČ) a identifikátory ukládané v souborech cookies.

 6. Jak osobní údaje zpracováváme

  Naše společnost přijala všechna nezbytná organizační a technická opatření za účelem bezpečného zpracování osobních údajů našich zákazníků. Osobní údaje zpracovávají pouze k tomu vyškolení zaměstnanci naší společnosti, kteří jsou vázáni mlčenlivostí. Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nutnou k realizaci práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi naší společností a zákazníkem, nebo dokud k tomu nezanikne právní důvod (např. zákazník si již nepřeje zasílat novinky atd.).

 7. Komu osobní údaje poskytujeme

  Osobní údaje našich zákazníků nepředáváme třetím stranám. Výjimku představují zpracovatelé služeb, které si u nás zákazník objedná (např. externí překladatelé, korektoři atd.), poskytovatel účetních služeb společnost NEKO Olomouc, s.r.o., poskytovatelé poštovních služeb a naši smluvní poskytovatelé marketingových služeb (např. Google, Inc., Seznam.cz, a.s.). Osobní údaje zákazníků jsme také nuceni předat příslušným státním orgánům (např. Policie ČR, soudy) v rámci vyšetřování či postihu trestné činnosti.

 8. Jaká práva má zákazník ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme

  Aby byla naplněna právní podmínka transparentnosti, má zákazník právo být informován především o totožnosti správce svých osobních údajů, o účelu jejich zpracování a komu jsou osobní údaje poskytovány. Úplný výčet najdete v článcích 13 a 14 GDPR. Dále má zákazník, jehož osobní údaje zpracováváme, níže uvedená práva:

  • právo na přístup k osobním údajům: zákazník má právo požadovat od naší společnosti informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem je zpracováváme (podrobný výčet najdete v článku 15 GDPR.

  • právo na opravu a doplnění: zákazník má právo žádat opravu a/nebo doplnění chybných nebo neúplných osobních údajů zpracovávaných naší společností.

  • právo na výmaz: zákazník má právo žádat výmaz svých osobních údajů při splnění podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

  • právo na omezení zpracování: zákazník má právo žádat, aby naše společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 18 GDPR.

  • právo na přenositelnost údajů: Zákazník má právo získat od společnosti své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li splněny podmínky uvedené v článku 20 GDPR. Bude-li to technicky proveditelné, může naše společnost na základě zákazníkovy žádosti předat jeho osobní údaje jinému správci.

  • právo vznést námitku: zákazník má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údaj došlo k porušení platné legislativy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, uoou.cz .

  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.


Tyto zásady o ochraně osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 9. 2021